Ứng dụng khác

Hiện nay yêu cầu đóng gói thực phẩm đã được cải thiện, đối với một số bao bì thực phẩm ở nhiệt độ cao phải sử dụng bao nhôm...