Tính năng bao jumbo, bulk bag

TÍNH NĂNG TÚI (Bao feature)
Style
4-Panel- Túi lớn có 4 mảnh được may lại với nhau như một chiếc bao...